top of page
AK_Turnhofer_logo_2018_plnobarevne_modre

ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Advokátní kancelář Turnhöfer, se sídlem Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6, IČ: 74822985 („Advokátní kancelář“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a  nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro Advokátní kancelář prioritou.

Advokátní kancelář je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže), která spočívá zejména v poskytování právních služeb a souvisejícího poradenství v oblasti práva a podnikání včetně pořádání odborných seminářů a  vzdělávacích či společenských akcí.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné Advokátní kanceláří během Vašeho používání webových stránek www.ak-turnhofer.cz („Webové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů prováděné Advokátní kanceláří během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu, (iii) zpracování osobních údajů ze strany Advokátní kanceláří během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli, (iv) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Advokátní kanceláří a na (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Advokátní kanceláře.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

ÚČELY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být Advokátní kanceláří zpracovávány pro tyto účely a důvody:

  • Plnění smlouvy, včetně jejího sjednání (smlouvy o poskytování právních služeb či plnění požadavků klientů, tj. faktický výkon právních služeb podle právních předpisů upravujících výkon advokacie; vztahy s obchodními partnery, například partnerskými advokátními kancelářemi či dodavateli výrobků a služeb; náborové aktivity – získávání kandidátů);

  • Plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy; řádné vedení advokátního spisu včetně e-mailové komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb);

  • Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb (Advokátní kancelář může zasílat obchodní sdělení či newslettery, zejména z oblasti práva a podnikání, a nabízet služby prostřednictvím e-mailu);

  • Ochrana oprávněného zájmu správců (ochrana práv a právem chráněných zájmů Advokátní kanceláře, například identifikace osob v prostorách recepce Advokátní kanceláře, identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb.,

  • o advokacii a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ochrana sítě proti poškozujícímu jednání nebo ochrana před zneužitím Webové stránky);

  • Ochrana oprávněného zájmu třetích osob (zejména klientů) v souladu s pravidly upravujícími výkon advokacie;

  • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o poskytování právních služeb ze strany Advokátní kanceláře).

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Advokátní kancelář je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Osobní údaje jsou Advokátní kanceláří zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb.

Advokátní kancelář je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Webové stránky.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud udělíte Advokátní kanceláři souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování) nebo pro účely oslovování s nabídkami služeb a produktů obchodních partnerů Advokátní kanceláře, a to prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a že lze souhlas kdykoli písemně na adresu Advokátní kanceláře anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v  e-mailové zprávě s obchodním sdělením odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Advokátní kancelář Vaše osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům nebo jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Advokátní kanceláří, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Advokátní kancelář je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků klientů nebo dodavatelů Advokátní kanceláře a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s Advokátní kanceláří, popř. jiné údaje, které Advokátní kancelář obdrží od klienta nebo dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Advokátní kancelář za účelem plnění smluv s klienty nebo dodavateli. Advokátní kancelář bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Advokátní kancelář povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste Advokátní kanceláři ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

* Advokátní kancelář je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Zákazník, jakožto subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že si myslíte, že o Vás Advokátní kancelář zpracovává nepřesné nebo neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Advokátní kancelář provede opravu nebo doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, Advokátní kancelář vymaže Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, Advokátní kancelář osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní nebo uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby Advokátní kancelář osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste jim poskytl(a), předaly třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, Advokátní kancelář nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Advokátní kanceláře. V případě, že Advokátní kancelář neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami zákazníka, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

V případě opakovaných nebo zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv bude Advokátní kancelář oprávněna za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě bude jeho realizace odmítnuta. O takovém postupu budete případně informováni.

UPOZORNĚNÍ: S ohledem na specifický charakter činností Advokátní kanceláře (výkon advokacie) může být výkon některých práv subjektů údajů výrazně omezen (zejména pro případy zpracování osobních údajů týkajících se konkrétních právních případů).

V případě realizace práv se můžete obrátit se svým požadavkem písemně na adresu sídla Advokátní kanceláře nebo e-mailem na info@ak-turnhofer.cz

Advokátní kancelář si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů.

adresa: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

tel.: +420234665111

web: www.uoou.cz

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou s pravidelnou aktualizací účinné od 5. 9. 2020. Platná verze je dostupná na adrese: www.ak-turnhofer.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.

bottom of page